Καταστατικό

ΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ)

Α’ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση, Έδρα

  1. Τα ιδρυτικά μέλη, νέοι καταρτιζόμενοι και εργαζόμενοι στο χώρο της ασφάλειας με καταγωγή ή μόνιμη κατοικία στην Ευρώπη, κινούμενοι από διάθεση προσφοράς στον τόπο που γεννήθηκαν, από τον οποίο κατάγονται, ή διαμένουν σε αυτόν, την ……….., ΙΔΡΥΟΥΝ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
  2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη των Αθηνών και συγκεκριμένα στην οδό Ψαρών 2, Πλ. Καραϊσκάκη.
  3. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός

Το Σωματείο δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και δεν είναι κερδοσκοπικό. Λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη με σκοπό την ανάπτυξη του κλάδου της ασφάλειας και την εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου.
Σκοπός και προσπάθεια του σωματείου είναι:
α.      Η σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των νέων εργαζομένων και καταρτιζόμενων στο χώρο της ασφάλειας και η παρότρυνσή τους σε δράσεις με σκοπό την υπεράσπιση των κοινών εργασιακών τους δικαιωμάτων, την εξασφάλιση του δικαιώματος στην αξιοπρεπή εργασία μέσω της συμμετοχής στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.
β.      Η σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των νέων εργαζομένων και σπουδαστών στο χώρο της ασφάλειας και της φύλαξης και των συναδέλφων των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Βαλκανικής Χερσονήσου της Ανατολικής Μεσογείου και γενικότερα των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρότρυνσή τους σε δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη του κλάδου της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών σύμφωνα με τη νομοθεσία, τον πολιτισμό και τις ιδιαιτερότητες του κάθε λαού.
γ.      Η μελέτη των προβλημάτων του κλάδου της ασφάλειας και προσπάθεια επίλυσης αυτών..
γ.      Η μελέτη και τεκμηρίωση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προτάσεων πάνω στα εκπαιδευτικά προγράμματα, σχολεία και σεμινάρια του κλάδου της ασφάλειας και την προώθηση τους στα αρμόδια όργανα και φορείς.
δ.      Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις συνδικαλιστικών κινημάτων και πολιτών για δράσεις και πρωτοβουλίες προς προώθηση θεμάτων εργασιακού-κοινωνικού ενδιαφέροντος.
ε.      Η ενημέρωση και κινητοποίηση των συναδέλφων του κλάδου και ιδίως των αποδήμων και η συμμετοχή τους στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της εργασιακής αλληλεγγύης
στ.     Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών πάνω στα προβλήματα του κλάδου.
ζ.      Η ανάπτυξη και εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που να αφορούν τον κλάδο και ενεργή συμμετοχή στην διαχείριση αυτών.
η.      Η ανάπτυξη και εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την κατάρτιση των νεοεισερχόμενων στον κλάδο, καθώς και προγραμμάτων που αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου.
θ.      Η εξεύρεση κατάλληλων χώρων, πέρα της καταστατικής έδρας, σε άλλους νομούς εντός της Ελλάδας για την στέγαση των σκοπών του σωματείου.
ι.      Η συμβολή στην αναπτυξιακή εκπαίδευση των συναδέλφων του κλάδου σε όλες τις χώρες σε συνεργασία με αντίστοιχα σωματεία και οργανώσεις εργαζομένων του κλάδου που εδρεύουν στις χώρες αυτές.
ια.     Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας σε συναδέλφους όλης της χώρας που προσπαθούν να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού τους επιπέδου και των συνθηκών στους χώρους εργασίας.
ιβ.     Η οικοδόμηση και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών και η διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των δύο φύλλων μεταξύ των εργαζομένων του κλάδου.
ιγ.     Η συμβολή στην ενίσχυση της κατάρτισης των εργαζομένων του κλάδου και η διασφάλιση του δικαιώματος στη μάθηση και την πνευματική πρόοδο όλων των συναδέλφων, αλλά και η κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από πλευράς της πολιτείας.
ιδ.     Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής ενίσχυσης σε μέλη του σωματείου που βρίσκονται σε δυσχερή θέση.
ιε.      Η υποβοήθηση των αρμόδιων δημόσιων φορέων μέσω της διεξαγωγής κοινών ελέγχων για την τήρηση των κανόνων που διέπουν τον κλάδο.
ιστ. Η συμμετοχή σε διενέργειες επίλυσης εργατικών διαφορών στα πλαίσια της συμφιλιωτικής διαδικασίας μέσω της Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Εργασίας όπως αυτά ισχύουν σήμερα, ή όπως θα τροποποιηθούν στο μέλλον.
ιζ. Η συμμετοχή σε τριμερείς επιτροπές καθώς και σε επιτροπές διαιτησίας, που θα έχουν ως σκοπό την επίλυση προβλημάτων του κλάδου, ανάπτυξης του κλάδου και δημιουργίας κλίματος εργασιακής ειρήνης.

ΆΡΘΡΟ 3

Μέσα Πραγματοποιήσεως των Σκοπών

Μέσα προς εκπλήρωση των άνω σκοπών ορίζονται μεταξύ άλλων:

α.      Η διενέργεια πρωτοτύπων εκδόσεων πάσης φύσεως εντύπων (βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, εφημεριδών, ημερολογίων, καρτών) ή η επιμέλεια της εκτυπώσεως και κυκλοφορίας τούτων, η πώληση ή και η δωρεάν παραχώρηση αυτών.
β.      Η προώθηση και διάδοση πρωτότυπων εργασιών σχετικών με τους σκοπούς του σωματείου.
γ.      Η προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού και της τέχνης, με άλλους φορείς, καθώς και η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, χοροεσπερίδων και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων με κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό περιεχόμενο, για την επιμόρφωση και ψυχαγωγία των μελών και την προβολή και στήριξη των σκοπών του Σωματείου.
δ.      Η ανάπτυξη και εκτέλεση διακρατικών προγραμμάτων με οργανώσεις και φορείς άλλων χωρών για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
ε. Η συνεργασία με όλους τους παρόμοιους συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων και αλλοδαπών σωματείων και ιδίως ομοσπονδιών, Δημοσίων Φορέων και Αρχών του κράτους.
στ.     Η πρόσκληση, η φιλοξενία σωματείων του εξωτερικού και συνδικαλιστικών φορέων με σκοπό την ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου της ασφάλειας και επίλυση των προβλημάτων που έχουν σχέση με αυτή, ή και τη συνεργασία τους σε θέματα που από κοινού τους αφορούν.

ΑΡΘΡΟ 4

Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου θεωρούνται :
α.      Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του και η δαπάνη εγγραφής τους.
β.      Οι έκτακτες συνδρομές των μελών του που τυχόν θα επιβληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ.      Οι τυχόν εθελοντικές εισφορές των μελών του.
δ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου, οι τόκοι και πρόσοδοι των κεφαλαίων του.
ε.      Οι δωρεές και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες προς το Σωματείο.
στ.     Έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σωματείο.
ζ.      Χορηγίες, επιχορηγήσεις και παροχές από Κράτη-Δήμους-Κοινότητες-Οργανισμούς και άλλες Αρχές, Σωματεία και Ιδρύματα.
η.      Κάθε πρόσοδος που προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

Άρθρο 5

Κληρονομιές που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται πάντα αποδεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής.
Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επώνυμα. Αν δωρεά προσφέρεται για ορισμένο σκοπό δεν μπορεί να διατεθεί για άλλον, εκτός αν αυτός κατέστη ανέφικτος, οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Για τις κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές που διατίθενται για ορισμένο σκοπό γίνεται ιδιαίτερη διαχείρισή τους μέσα στον προϋπολογισμό και οι πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή.
Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που παρέχεται με πλειοψηφία των μισών τουλάχιστον τακτικών μελών που παραβρίσκονται στη συνέλευση.

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Μέλη

I.      Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει οποίος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και δεν έχει υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόταση δύο ήδη τακτικών μελών του Σωματείου, και διατηρεί την ιδιότητα του μέλους έως την συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65) έτους της ηλικίας του, με την προϋπόθεση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το μέλος του σωματείου που έχει εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του σωματείου μέχρι την λήξη της θητείας του στο Δ.Σ.
Επίτιμο μέλος μπορεί να γίνει όποιος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις σχετικά με την ηλικία ή με την απασχόληση στον κλάδο της ασφάλειας, αλλά έχει παράσχει και παρέχει σημαντικές και αξιόλογες υλικές ή ηθικές υπηρεσίες προς το Σωματείο για την επιδίωξη του σκοπού του, όπως αυτός περιγράφεται πιο πάνω και διαπνέεται από πίστη στις αρχές και τις επιδιώξεις του, χωρίς την ύπαρξη ορίου ηλικίας. Η αναγόρευση κάποιου προσώπου ως επιτίμου μέλους του Σωματείου, προϋποθέτει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση δέκα μελών του Σωματείου.
II.     Τα μέλη του Σωματείου, τακτικά και επίτιμα, πρέπει να μην έχουν στερηθεί την ικανότητα για δικαιοπραξία.
III.     Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.
IV.     Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνει : α) τον τόπο διαμονής του και την πλήρη διεύθυνση της κατοικίας του, β) ότι έχει συμπληρώση το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και γ) ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του καταστατικού και αφού καταβάλει το τέλος εγγραφής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
V. Μέλη του σωματείου μπορεί να είναι φοιτητές και καταρτιζόμενοι στον κλάδο της ασφάλειας, απόφοιτοι ΙΕΚ & ΚΕΚ καθώς και λοιπών σχολών του κλάδου της ασφάλειας και των φυλάξεων, εργαζόμενοι με άδεια άσκησης επαγγέλματος όπως αυτοί περιγράφονται στον Ν. 2518/1997 και στον Ν. 3708/2008 και κατέχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος τύπου Α και τύπου Β, φύλακες, νυχτοφύλακες, προσωπικό ασφαλείας, οδηγοί χρηματαποστολών, συνοδηγοί χρηματαποστολών, εργαζόμενοι σε κέντρα λήψης σημάτων, τεχνικοί σημάτων ασφαλείας, πωλητές συστημάτων ασφαλείας, εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας, εκπαιδευτές στο χώρο της ασφάλειας, ιδιωτικοί ερευνητές (detectives), ιδιωτικοί αστυνομικοί, υπάλληλοι ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ανεξάρτητα από την ειδικότητα και τη θέση που έχουν μέσα σε αυτές, φύλακες-νυχτοφύλακες-θυρωροί εμπορικών-βιοτεχνικών-βιομηχανικών επιχειρήσεων, φύλακες μουσείων, πολιτιστικών ιδρυμάτων και αρχαιολογικών χώρων, φύλακες υπουργείων-δημοσίων φορέων-δήμων και οργανισμών, φύλακες συλλόγων και συλλογών, άτομα που ασχολούνται με την ασφάλεια αθλητικών χώρων-συναυλιών και εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δασοφύλακες, σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνομικοί, δεσμοφύλακες, εργαζόμενοι σε γραφεία ερευνών, συνοδοί ασφαλείας προσώπων vip και οδηγοί ασφαλείας, σωματοφύλακες ένοπλοι και άοπλοι, καθώς και πρώην συνάδελφοι που έχουν απολέσει προσωρινά την εργασία τους. Ο κατάλογος των συγκεκριμένων επαγγελμάτων για την ασφάλεια είναι ενδεικτικός και όχι πλήρης, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται στον τομέα της ασφάλειας θεωρούνται ότι μπορούν να γίνουν μέλη του σωματείου. Μέλη γίνονται δεκτά όλοι οι εργαζόμενοι στην ασφάλεια, άσχετα από την εργασιακή τους σχέση, ιδιωτικού τομέα, δημόσιου-ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΜΚΟ κλπ.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μελών

I.     Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται :
α.     Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Εξαιρούνται οι άνεργοι, οι φοιτητές-καταρτιζόμενοι και άτομα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχοντας το γνωστοποιήσει στη Διοίκηση του Σωματείου, όπου η Διοίκηση έχει κάνει δεκτό το αίτημά τους για τη μη καταβολή της μηνιαίας συνδρομής τους. Τα προαναφερόμενα μέλη συνεχίζουν να διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους μέχρι η Διοίκηση να αποφασίσει για το αντίθετο. Ακόμα μέλος που ήταν αδρανές για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν συμμετείχε στα κοινά εξαιτίας προσωπικών ή άλλων κωλυμάτων μπορεί να επανέλθει με αίτημα στη Διοίκηση του Σωματείου, για την απαλλαγή των οικονομικών του υποχρεώσεων για το εν λόγω χρονικό διάστημα που ήταν αδρανές.
β.     Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ.     Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ.     Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
ε.     Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.
στ.     Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.
II.     Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
III.     Τα μέλη που αποχωρούν από το Σωματείο δύνανται να επανεγγραφούν. Αποχωρήσαντα μέλη, τα οποία οφείλουν εισφορές προς το Σωματείο μπορούν να επανεγγραφούν χωρίς υποχρεωτικά να καταβάλουν τις καθυστερημένες εισφορές τους.

ΑΡΘΡΟ 8

Υποχρεώσεις Μελών

I.          Τα τακτικά μέλη του Σωματείου οφείλουν :
α.      Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
β.      Να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.
γ.      Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου.
δ.      Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
ε.      Να καταβάλλουν τη τακτική χρηματική τους συνδρομή, όπως αυτή καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη υποχρεούνται επίσης να καταβάλλουν και τις τυχόν έκτακτες εισφορές που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, όποτε κάτι τέτοιο απαιτεί η επιδίωξη του σκοπού του Σωματείου και δικαιολογείται από την εμφάνιση εκτάκτων αναγκών.
στ.     Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ.      Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
η.      Τα μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους για την επίτευξη του σκοπού του Σωματείου. Έχουν επίσης υποχρέωση να επιδεικνύουν την διαγωγή που επιβάλλεται από την σοβαρότητα και σπουδαιότητα του σκοπού του Σωματείου και να προάγουν τη φήμη και αξιοπιστία του.
II.           Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του παρόντος.
III.          Μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα την συνδρομή τους περισσότερο από τρία χρόνια θεωρούνται ως αυτοδικαίως διαγραφέντα, εκδιδομένης διαπιστωτικής μόνον απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν, δέ, να επανεγγραφούν μόνον εφ’ όσον καταβάλουν το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9

Πειθαρχικός Έλεγχος

Ι.     Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των μελών, πλην της περίπτωσης της μη πληρωμής πέραν των τριών ετών της τακτικής ετήσιας εισφοράς, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, μετά από παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :
α.      Στην επίπληξη.
β.      Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
γ.      Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.
ΙΙ.      Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:
α.      Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.
β.      Έχει ζητηθεί, από όποιον έχει έννομο συμφέρον και έχει συναινέσει στην εξαίρεση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο.
IIΙ.     Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή μετά από πρόταση δέκα μελών, ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
IV.     Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) μηνών προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
V.      Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
VI.     Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Γ’ ΜΕΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Γενική Συνέλευση

Ι.      Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, μέσω του οποίου εκδηλούται η βούληση των μελών.
II.      Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Σωματείου.
III.     Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά στα τρία (3) χρόνια μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους και έκτατα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
IV.     Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μελή του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευσή μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
V.     Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
VI.     Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
VII.     Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
VIII.     Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
IX.     Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

Ι.      Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως ή εξουσιοδοτώντας άλλα μέλη στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο.
II.      Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών. Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε δυο (2) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν έντεκα (11) μέλη.
III.     Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
IV.     Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
V.     Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
VI.     Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
VII.     Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

ΑΡΘΡΟ 12

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Ι.      Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της για συζήτηση.
II.     Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
III.     Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
IV.     Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :
α.      Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
β.      Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη κάθε θητείας.
γ.      Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από εκατό χιλιάδες Ευρώ (?100.000).
δ.      Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως και των εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε.      Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
στ.     Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
ζ.      Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
η.      Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
θ.     Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ι.     Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.
ια.     Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
ιβ.     Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
ιγ.     Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
ιδ.     Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
ιε.     Η διάλυση του Σωματείου.
V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιβ, ιδ και ιε για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

ΑΡΘΡΟ 13

Διοικητικό Συμβούλιο

Ι.      Το Σωματείο διοικείται από δεκατριαμελές (13) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία, έναν (1) υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, έναν (1) υπεύθυνο μέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης, έναν (1) υπεύθυνο υπεύθυνο τύπου, έναν (1) αναπληρωτή γενικό γραμματέα, έναν (1) οργανωτικό γραμματέα, έναν (1) Πρόεδρο επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας, έναν (1) γενικό γραμματέα επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας και δύο αναπληρωματικά τακτικά μέλη.
II.      Μετά την ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την εφορευτική επιτροπή και εντός δέκα (10) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους του, ή εφ’ όσον αυτό παραλείψει μετά από πρόσκληση των υπόλοιπων δώδεκα εκλεγέντων, και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το Προεδρείο κατά τα παραπάνω.
III.     Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
IV.     Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ευθύνη για την πορεία των εργασιών του Σωματείου.
V.     Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά τον έτος εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα εφτά (7) τουλάχιστον μέλη του.
VI.     Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.
VII.     Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
VIII.     Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
IX.     Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες ή ηλεκτρονικές προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
X.     Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
XI.     Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
ΧII.     Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
XIV.     Σε περίπτωση που παραιτηθούν έντεκα (11) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
XV.      Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου και να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

ΑΡΘΡΟ 14

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :
I.      Διοικεί το Σωματείο, σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού.
II.      Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου, και σε περίπτωση που αδυνατεί ή και κατά την κρίση του αναθέτει τον έλεγχο στην Γενική Συνέλευση.
III.      Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
IV.      Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
V.      Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
VI.      Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού,
VII.      Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις Κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
VIII.     Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
IX.      Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
X.      Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
XI.      Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
XII.      Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία επτά δέκατων τρίτων (7/13) και σε περίπτωση που δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν, σε δεύτερη συνεδρίαση που καλείται να πάρει το 50 συν ένα των παραβρισκόμενων μελών αλλιώς το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
XIII.     Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και ενώπιον των Κρατικών Αρχών.
XIV.     Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους και αποφασίζει για την αμοιβή τους.
XV.     Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
XVI.     Αποφασίζει για την αναγόρευση Επιτίμων Μελών μετά από πρόταση δέκα (10) τουλάχιστον μελών του Σωματείου.
XVII. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος:
I.      Συγκαλεί μόνος του ή μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις,
II.      Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών,
III.      Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των Κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
IV.      Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
V.      Διεξάγει μόνος του ή μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
VI.      Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.
VII.      Δεσμεύει το Σωματείο με την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
VIII.     Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.
IX.      Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
X.      Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
XI.      Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κωλυόμενο Πρόεδρο αναπληρούν ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 16

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας :
I.      Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
II.      Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
III.      Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV.      Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.
V.      Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
VI.      Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
VII. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου .
Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους
Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας :
I.      Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
II.      Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του.
III.      Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.
IV.      Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
V.      Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό.
VI.      Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
VII.     Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

ΑΡΘΡΟ 18

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ι.      Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών για θητεία δύο (2) ετών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο (2) μέλη και δύο (2) αναπληρωτές τους.
II.      Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.
III.      Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.
IV.      Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

ΑΡΘΡΟ 19

Εκλογή Αιρετών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ι.      Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογική Γενική Συνέλευση το αργότερο δέκα ημέρες (10) πριν από την λήξη της θητείας του και της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση στα μέλη του Σωματείου το αργότερο δέκα ημέρες (10) νωρίτερα.
II.      Όσα εκ των τακτικών μελών επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
III.      Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV.      Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος με σταυρό τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
V.      Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι δεκατρείς (13) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι πέντε (5) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά .
VI.      Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.
VII.      Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα κατά τα στην οικεία διάταξη του άρθρου 13 του καταστατικού.

Δ’ ΜΕΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20

Τροποποίηση Καταστατικού

Ι.      Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οικεία διάταξη του άρθρου 12 του καταστατικού.
II.      Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής τής στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

ΑΡΘΡΟ 21

Διάλυση Σωματείου

Ι.      Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευσή των μελών με καταστατική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οικεία διάταξη του άρθρου 12 του καταστατικού.
II.      Την διάλυση του Σωματείου προτείνει στη Γενική Συνέλευση είτε το Διοικητικό Συμβούλιο είτε το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή για παράβαση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως διανέμεται μεταξύ των μελών του

ΑΡΘΡΟ 23

Σφραγίδα Σήμα

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεώς του και περιφερειακά την επωνυμία του Σωματείου

ΑΡΘΡΟ 24

Βιβλία του Σωματείου

I.      Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά.
II.      Υποχρεωτικά τηρούνται από το Σωματείο:
α.      Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
β.      Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
γ.      Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
δ.      Βιβλίο Εισπράξεων — Πληρωμών.
III.      Προαιρετικά τηρούνται από το Σωματείο:
α.      Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
β.      Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.
γ.      Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευσή.
δ.      Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.
Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

ΑΡΘΡΟ 25

Γενικές Διατάξεις

I.      Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
II.      Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 26

Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :
α.      Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό 1,00 Ευρώ.
β.      Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό 10,00 Ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 27

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά ( 27 ) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μελή στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής :

Αθήνα, ………..

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

α/α . ΟΝΟΜΑ . ΕΠΩΝΥΜΟ . ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ . Α.Δ.Τ . ΥΠΟΓΡΑΦΗ