Γραφείο Τύπου

Παρέμβαση για το προσοντολόγιο της επικείμενης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 24μήνης διάρκειας του Υπουργείου Υγείας για τις θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας

(Αρ.Μητρώου σωματείου 30863)

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπόψη γραφείου υπουργού κου Ξανθού Ανδρέα,Υπόψη κου Ράπτη

Υπόψη γραφείου αναπληρωτή υπουργού κου Πολάκη Παύλου

Υπόψη προϊστάμενης τμήματος Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού κας Φράγκου

Κοινοποίηση: ΑΣΕΠ

Θέμα:” Αίτημα για συνάντηση με τους υπευθύνους για το προσοντολόγιο των τίτλων σπουδών που πρέπει να τεθεί στις θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας της επικείμενης ανακοίνωσης ΣΟΧ της υπηρεσίας σας

Αθήνα 31-03-2019

Το σωματείο μας,σας υπενθυμίζει το προσοντολόγιο των τίτλων σπουδών που πρέπει να τεθεί στην επικείμενη ανακοίνωση ΣΟΧ της υπηρεσίας σας, στις θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας μαζί με τις επικουρίες (βάσει του ΠΔ 50/2001) και να είναι ως ακολούθως:

Κύρια Προσόντα:

1)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απο- λυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα- δικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).

Α επικουρία

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).

Β Επικουρία

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2) Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας (Ν.3707/08 τ.Α΄) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).

————————————————————————————————————-

Καθώς το επάγγελμα της φύλαξης και φρούρησης πλέον έχει εξειδικευτεί και οι διπλωματούχοι  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι ειδικά καταρτισμένοι συνεπώς πρέπει να είναι στα κύρια προσόντα των θέσεων ,έχοντας γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 1. Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο
 2. Εργασιακές σχέσεις,επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα.
 3. Εισαγωγή στο Δίκαιο
 4. Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
 5. Εγκληματολογία
 6. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα. 
 7. Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.).

  και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 1. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
 2. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου.
 3. Στοιχεία εργατικού δικαίου.
 4. Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος.
 5. Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).⎫
 6. Στοιχεία ποινικού δικαίου.
 7. Στοιχεία ποινικής δικονομίας.
 8. Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
 9. Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
 10. Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
 11. Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών.
 12. Σκοποβολή.
 13. Βασικά θέματα τουρισμού.
 14. Πρώτες βοήθειες.

Στα προσόντα της Α επικουρίας να τοποθετηθούν οι διπλωματούχοι της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων διότι έχουν διδαχθεί βάσει του οδηγού σπουδών του υπουργείου Παιδείας- Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,τα παρακάτω μαθήματα:Βασικές Αρχές Φύλαξης ,Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας,Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες,Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών.

Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος που κατέχει οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα και συνεπώς πρέπει να τοποθετηθεί στα προσόντα της Β επικουρίας.

Το σωματείο μας ζητά άμεσα συνάντηση με τους υπευθύνους της υπηρεσίας σας για τα παραπάνω ζητήματα.

Εκ της Διοίκησης

     Ο Πρόεδρος    
Ηλιόπουλος Κων/νος                                                                                               Ο Γεν.Γραμματέας

                                                                                           
Καλαντζής Παναγιώτης                                         

Επικοινωνία: Διεύθυνση : Ψαρών 2, Μεταξουργείο, Αθήνα Τ.Κ.: 10437 Τηλ.6995132224 Email:somateioodysseas@gmail.com

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.