Γραφείο Τύπου

Νοσοκομεία και κέντρα υγείας εξακολουθούν και απασχολούν παρανόμως ως λοιπό επικουρικό προσωπικο ΔΕ προσωπικό ασφαλείας, ατομα τα οποία δεν κατέχουν το απαιτούμενο προσοντολόγιο της εν λόγω προκήρυξης,αγνοούν την απόφαση του ΑΣΕΠ που τους δινει εντολή να ανακαλέσουν τις τοποθετήσεις.Το σωματείο μας αναλαμβάνει δράση για να εφαρμοστεί η νομιμότητα

Αθήνα 12-06-2019

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

(Αρ.Μητρώου σωματείου 30863)

 

ΠΡΟΣ:

Τις ΔΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Υ.ΠΕ.

(Ως πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.:

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10433, ΑΘΗΝΑ

2.ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

3.ΑΣΕΠ

 

Θέμα: «Συμμόρφωσή με το έγγραφο του ΑΣΕΠ για το κανονιστικό πλαίσιο περί απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων για θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Ημερήσιοι φύλακες / φύλακες / νυχτοφύλακες) και τροποποίηση των καταλόγων επικουρικού προσωπικού και των οικείων πινάκων κατάταξης καθώς και την ανάκληση τυχόν τοποθετήσεων»

 

Το ΑΣΕΠ επί των υποβληθεισομένων ενστάσεων, αλλά και του αυτεπάγγελτου ελέγχου που διεξήγαγε, προέβη στην έκδοση του εγγράφου με Αριθ. Πρωτ.: 1954/2019//1/2019 που σας απεστάλη, με το οποίο, πρέπει το δυνατόν συντομότερα,  να ενημερώσετε περί συμμόρφωσής σας με το κανονιστικό πλαίσιο περί απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων για θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Ημερήσιοι φύλακες / φύλακες / νυχτοφύλακες) και μεριμνήσετε για την τροποποίηση των καταλόγων επικουρικού προσωπικού και των οικείων πινάκων κατάταξης καθώς και την ανάκληση τυχόν τοποθετήσεων.

Ενόψει του ότι παρήλθε ικανό χρονικό διάστημα από της επιδόσεως του ως άνω εγγράφου ,26/3/2019 χωρίς να έχετε, μέχρι τώρα, προέλθει σε συμμόρφωση προς αυτό, ήτοι, στην ανασύνταξη των πινάκων των θέσεων ΔΕ Προσωπικού Ασφάλειας , και ανάκληση τοποθετήσεων στις υπηρεσίες σας,παρακαλούμε, όπως, στα πλαίσια των διατάξεων της παράγρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 3260/2004, προβείτε στην εκτέλεση  του εγγράφου του ΑΣΕΠ.

 

Σας επισυνάπτουμε το έγγραφο του ΑΣΕΠ.

 

Εκ της διοίκησης

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Ηλιόπουλος  Κων/νος                                                                                    Καλαντζής Παναγιώτης

 

 

Επικοινωνία: Διεύθυνση : Ψαρρών 2, Μεταξουργείο, Αθήνα Τ.Κ.: 10437 Τηλ.6995132224  Email:somateioodysseas@gmail.com

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

                               

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26/3/2019

Αριθ. Πρωτ.: 1954/2019//1/2019

 

ΠΡΟΣ:

Τις ΔΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Υ.ΠΕ.

(Ως πίνακας αποδεκτών)

Ταχ. Δ/νση

Τ.Θ.:143 07

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

: Πουλίου 6

Τ.Κ.: 115 23 – Αθήνα

: Κ. Τσενεκίδης

: 213 1319 377

: 210 642 0732

ΚΟΙΝ.:

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10433, ΑΘΗΝΑ

 

2.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, «Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

ΘΕΜΑ: Ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Ημερήσιοι Φύλακες / Φύλακες / Νυχτοφύλακες).

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

(α) του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 4542/2018 (Α΄ 95),

(β) της κοινής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Υγείας, του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/01.07.2018 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ υπ’ αρ. 2607/04.07.2018), όπως αυτή ισχύει μετά τις διορθώσεις σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ υπ’ αρ.3088/27.07.2018) και την κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.86760/09.11.2018 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ υπ’ αρ. 5066/ 13.11.2018),

  1. Το από 12.07.2018 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας με το οποίο ανακοινώθηκε η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/ και, ακολούθως, η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη και τοποθέτηση του λοιπού επικουρικού προσωπικού για όλες τις Δ.Υ.ΠΕ. και
  2. Τους οικείους πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, οι οποίοι εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στις επίσημες ιστοσελίδες των Δ.Υ.ΠΕ..

Στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης των Δ.Υ.ΠΕ., τέθηκε υπόψη μας καταγγελία περί υποψηφίων για τη θέση ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Ημερήσιοι φύλακες / φύλακες / νυχτοφύλακες), οι οποίοι, καίτοι δεν προσκόμισαν τον απαιτούμενο αντίστοιχο τίτλο σπουδών, εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες κατάταξης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2(α) του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. τ. Α’ υπ’ αρ. 81/04.04.2005), όπως ισχύει, ορίζονται τα ακόλουθα:

«2(α) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Δ.Υ.ΠΕ., του Ε.Κ.Α.Β., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ε.Κ.Ε.Α., του Ε.Ο.Φ., του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» και της Α.Ε.Μ.Υ. για το Νοσοκομείο της Θήρας καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.».

Στις διατάξεις της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «…καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, κατά κατηγορία και κλάδο…».

Στην παράγραφο Α με τίτλο «Τίτλοι σπουδών» του άρθρου 5 με τίτλο «Απαιτούμενα προσόντα – Υποχρεωτικά προσόντα» της εκδοθείσας δυνάμει της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/01.07.2018 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ υπ’ αρ. 2607/04.07.2018) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα (σελ. 28714):

«Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψηστο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

 

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςκαι βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησηςή Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος…».

Στον υπό αύξοντα αριθμό (6) κλάδο/ειδικότητα του Πίνακα 3 με τίτλο «Κλάδοι / Ειδικότητες Προσωπικού – Αποδεκτοί Τίτλοι Σπουδών και Πρόσθετα Προσόντα Κατηγορίας ΔΕ ανά Κλάδο / Ειδικότητα» του Παραρτήματος της ως άνω Κ.Υ.Α. ορίζονται σωρευτικά για το προσωπικό ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Ημερήσιοι φύλακες / φύλακες / νυχτοφύλακες) τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης (σελ. 28746):

«α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια εργασίας Α ‘ κατηγορίας (ν. 3707/2008 τ.Α‘) που εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του Νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).».

Ενεργώντας κατά δεσμία αρμοδιότητα, ήδη με την υπ’ αρ. 279/2019 Απόφαση του Μονομελούς Σύνθεσης του Α.Σ.Ε.Π. απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες ενστάσεις υποψηφίων για θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Ημερήσιοι φύλακες / φύλακες / νυχτοφύλακες) της 1ης Δ.Υ.ΠΕ. και ακολούθως διεγράφησαν από τους καταλόγους επικουρικού προσωπικού και τους οικείους πινάκες κατάταξης, καθώς κατά την εξέταση του παραδεκτού των αιτήσεων συμμετοχής τους προέκυψε ότι δεν διέθεταν τα απαιτούμενα, κατά τα ως άνω, προσόντα πρόσληψης (λ.χ. προσκόμιση απολυτηρίου γενικού λυκείου, βεβαίωσης επάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιπέδου 1 κ.ο.κ.).

Παρακαλούμε όπως, το δυνατόν συντομότερα, μας ενημερώσετε περί συμμόρφωσής σας με το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο περί απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων για θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (Ημερήσιοι φύλακες / φύλακες / νυχτοφύλακες) και μεριμνήσετε για την τροποποίηση των καταλόγων επικουρικού προσωπικού και των οικείων πινάκων κατάταξης καθώς και την ανάκληση τυχόν τοποθετήσεων, κατά τα ανωτέρω.

Φωτεινή Μπομπότη

                                                                                         

         

Σύμβουλος  Α.Σ.Ε.Π.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.