Γραφείο Τύπου

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Ε. ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κοινοποίηση:ΑΣΕΠ

 

Θέμα:” Αίτημα για συνάντηση με τους υπευθύνους για το όριο ηλικίας των θέσεων Δ.Ε. Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης στην επικείμενη προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας και υπενθύμιση προσοντολογίου των εν λόγω θέσεων

 

Με αφορμή το ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Αρ. Φύλλου 3290, 27 Αυγούστου 2019) για το υπουργείο σας «Καθορισμός αριθμού θέσεων στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών στο νέο Κατάστημα Κράτησης» και την επερχόμενη προκήρυξη ΑΣΕΠ τακτικού προσωπικού των θέσεων Δ.Ε. Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης,το σωματείο μας σας ενημερώσει για τα παρακάτω.

Ζητάμε να μην τεθεί όριο ηλικίας για τις θέσεις Δ.Ε. Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης. Καθώς είναι αντισυνταγματικό και κατά της αρχής των διακρίσεων. Εφόσον από το διαγωνισμό πρόσληψης προβλέπονται πρακτικές δοκιμασίες εκεί θα κριθεί ποιος υποψήφιος είναι κατάλληλος για τις εν λόγω θέσεις και όχι από το όριο ηλικίας. Σας επισυνάπτουμε και θετική γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη που είχε σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που άνηκαν τότε τα σωφρονιστικά καταστήματα.

 

Το σωματείο μας ζητά άμεσα συνάντηση μαζί σας για το θέμα του ορίου ηλικίας.

 

 

Επίσης το σωματείο μας σας υπενθυμίζει το προσοντολόγιο (βάσει του ΠΔ 50/2001 ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001 “Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα”)που πρέπει να τεθεί στην επικείμενη προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ για τις θέσεις Δ.Ε. Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης στην επικείμενη προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας.

Το οποίο να είναι ακριβώς όπως ορίστηκε στην προκήρυξη

6Κ_2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ ΑΡ. 17,22_05_2018), για τις αντίστοιχες θέσεις ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ και ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων,

οφείλετε να το τηρήσετε το ίδιο ακριβώς προσοντολόγιο.

Το οποίο ήταν ως ακολούθως:

Βασικός Πίνακας(ΒΠ):

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επικουρικός Πίνακας 1(ΕΠ1):

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω

προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επικουρικός Πίνακας 2(ΕΠ2):

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

—————————————————————————————————————————-

Καθώς το  επάγγελμα της φύλαξης  πλέον έχει εξειδικευτεί οι διπλωματούχοι  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι ειδικά καταρτισμένοι συνεπώς πρέπει να είναι στα κύρια προσόντα των θέσεων ,έχοντας γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο
 • Εργασιακές σχέσεις,επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα.
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
 • Εγκληματολογία
 • Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα.
 • Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.).

και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
 • Στοιχεία συνταγματικού δικαίου.
 • Στοιχεία εργατικού δικαίου.
 • Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος.
 • Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).
 • Στοιχεία ποινικού δικαίου.
 • Στοιχεία ποινικής δικονομίας.
 • Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
 • Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
 • Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
 • Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών.
 • Σκοποβολή.
 • Βασικά θέματα τουρισμού.
 • Πρώτες βοήθειες.

Στα προσόντα της Α επικουρίας να τοποθετηθούν οι διπλωματούχοι της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων διότι έχουν διδαχθεί βάσει του οδηγού σπουδών του υπουργείου Παιδείας- Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, τα παρακάτω μαθήματα: Βασικές Αρχές Φύλαξης ,Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας, Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες, Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών.

 

Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος που κατέχει οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα και συνεπώς πρέπει να τοποθετηθεί στα προσόντα της Β επικουρίας.

 

 

 

Εκ της Διοίκησης

Ο Πρόεδρος  Ηλιόπουλος Κων/νος                                                                    Ο Γεν.Γραμματέας

Καλαντζής Παναγιώτης

                                                               

                                                                               

Επικοινωνία: Διεύθυνση : Ψαρρών 2, Μεταξουργείο, Αθήνα Τ.Κ.: 10437 Τηλ.6995132224 Email:somateioodysseas@gmail.com

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.