Γραφείο Τύπου

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΘΥΡΩΡΩΝ/ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα 11-10-2019

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

(Αρ.Μητρώου σωματείου 30863)

 

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπόψη γραφείου Υφυπουργού Κοινωνικών Υποθέσεων (Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) κας Δόμνας-Μαρίας Μιχαηλίδου

Κοινοποίηση: ΑΣΕΠ

 

Θέμα:” Αίτημα για συνάντηση με τους υπευθύνους για το προσοντολόγιο των θέσεων  Κατηγορίας  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο (2): αα) Κλάδου Θυρωρών/Νυχτοφυλάκων, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ),της επικείμενης προκήρυξης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ τύπου «Κ», στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας

Το σωματείο μας, σας υπενθυμίζει το προσοντολόγιο (βάσει του ΠΔ 50/2001 ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001 “Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα”)που πρέπει να τεθεί στην επικείμενη προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ για τις θέσεις Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), θέσεις δύο (2): αα) Κλάδου Θυρωρών/Νυχτοφυλάκων, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ),της επικείμενης προκήρυξης τύπου «Κ», πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Υγεία,

το οποίο πρέπει να είναι ως ακολούθως:

Βασικός Πίνακας(ΒΠ):

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επικουρικός Πίνακας 1(ΕΠ1):

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω

προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επικουρικός Πίνακας 2(ΕΠ2):

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

—————————————————————————————————————————-

Καθώς το  επάγγελμα της φύλαξης  πλέον έχει εξειδικευτεί οι διπλωματούχοι  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι ειδικά καταρτισμένοι συνεπώς πρέπει να είναι στα κύρια προσόντα των θέσεων ,έχοντας γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο
 • Εργασιακές σχέσεις, επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα.
 • Εισαγωγή στο Δίκαιο
 • Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
 • Εγκληματολογία
 • Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα.
 • Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.).

και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
 • Στοιχεία συνταγματικού δικαίου.
 • Στοιχεία εργατικού δικαίου.
 • Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος.
 • Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).
 • Στοιχεία ποινικού δικαίου.
 • Στοιχεία ποινικής δικονομίας.
 • Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
 • Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
 • Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
 • Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών.
 • Σκοποβολή.
 • Βασικά θέματα τουρισμού.
 • Πρώτες βοήθειες.

Στα προσόντα της Α επικουρίας να τοποθετηθούν οι διπλωματούχοι της ειδικότητας ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων διότι έχουν διδαχθεί βάσει του οδηγού σπουδών του υπουργείου Παιδείας- Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, τα παρακάτω μαθήματα: Βασικές Αρχές Φύλαξης ,Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας, Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες, Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών,Φυσική Αγωγή και Αυτοάμυνα

 

Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος που κατέχει οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα και συνεπώς πρέπει να τοποθετηθεί στα προσόντα της Β επικουρίας.

 

Το σωματείο μας ζητά συνάντηση με τους υπευθύνους για το παραπάνω ζήτημα.

 

 

 

Εκ της Διοίκησης

Ο Πρόεδρος

Ηλιόπουλος Κων/νος

Ο Γεν.Γραμματέας

Καλαντζής Παναγιώτης

                                                                                                                                    

Επικοινωνία: Διεύθυνση : Ψαρών 2, Μεταξουργείο, Αθήνα Τ.Κ.: 10437 Τηλ.6995132224 email:somateioodysseas@gmail.com

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.